Du skal være oprettet som bruger og være logget ind for at kunne se denne side!..
Du skal være oprettet som bruger og være logget ind for at kunne se denne side!..

Byggeregler

Hvad skal jeg gøre og hvilke regler skal jeg følge?
Herunder reglerne fra Hf. Englys Vedtægter:

 

Byggeregler

Alt byggeri i H/F Engly skal følge bestemmelserne i "Lokalplan nr. 392 " H/F Engly" vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 8.9. 2005" samt Bygningsreglementet.

 §59-62 beskriver de særlige regler, der derudover gælder i Hf. Engly:


§ 59
Før påbegyndelse af byggeri indhentes en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Kopi af ansøgning opbevares af bestyrelsen. Endvidere kræves skriftlig godkendelse fra relevante myndigheder.

§ 60
Tagudhæng på over 0,5 m regnes som en overdækket terrasse.

§ 61
I en afstand af 2,0 m fra skel må den maksimale bygningshøjde for beboelseshuse være 4,5 m fra jord til tagryg. I en afstand af 1,0 m fra skel må den maksimale bygningshøjde være 3,5 m.        Tvivl om jordniveau eller skellinie afgøres af bestyrelsen.

§ 62
Skure, halvtage, legehuse og drivhuse kan anbringes i skel. Højden i skel må højst være 1,8 m. I en afstand på 1,0 m fra skel må højden være maksimalt 2,3 m.

§ 63
Alle gældende myndighedskrav til en installation af el, gas, vvs, kloak, ildsteder og skorstene mv. skal overholdes.

Alle installationer på det enkelte havelod er foreningen uvedkommende.

Det er forbudt at nedgrave kabler på foreningens fællesarealer undtagen elstikledninger, som må føres til nærmeste mast, samt teleledninger, som må føres til nærmeste tilslutningsmulighed. Dog skal det udføres af autoriseret fagmand.

§ 64
Vandforsyningsledningerne fra målerbrønden ved Englandsvej til og med stophanen ved hvert havelod er foreningens ejendom. Intet arbejde må udføres på disse uden bestyrelsens godkendelse.
Tilslutning til stophanen skal udføres frostfrit og efter gældende love og regler. Det enkelte medlem er ansvarlig for, at stophaner, stikledninger samt installationer er tætte.  Eventuelle utætheder skal repareres straks.
Ifald der skal lukkes for hovedvandledningen, skal medlemmerne underrettes minimum 24 timer forinden ved opslag på tavlen. Dette gælder selvfølgelig ikke ved akut opståede problemer, hvor det er nødvendigt at lukke for hovedvandledningen med det samme.

§ 65
Hovedkloakledningen fra tilslutningsstedet på Røde Mellemvej til og med skelbrønden på haveloddet er foreningens ansvar. Intet arbejde må udføres på disse uden bestyrelsens godkendelse.
Tilslutning fra hus til skelbrønd skal udføres efter gældende love og regler og af en autoriseret kloakmester.
Følgende haver deler én kloakstreng:
A. Have nr. 5 og 6
B.  Have nr. 7, 8 og 9
C.  Have nr. 10, 11, 12 og 13
D. Have nr. 45 og 46
E.  Have nr. 31 og 59
De haver, der deler én kloakstreng, er forpligtet til at vedligeholde denne og hæfter solidarisk for eventuelle udgifter i forbindelse med vedligeholdelse mv. for hele strengen frem til hovedkloakledningen og aftaler selv indbyrdes nærmere omkring udgifternes fordeling.
Dette er haveforeningen uvedkommende.
Haveforeningen har ingen forpligtelser overhovedet, heller ikke i forhold til eventuelle tvister herunder i forbindelse med forsætlige eller uagtsomme skader.

 

 * * * * *Haveforeningen Engly - 2300 København S - Indkørsel v. Englandsvej 204